ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΦΙΛ

Κύριο αντικείμενο της εταιρείας Γραφείο Μάλιου Α.Ε. είναι η εκπόνηση, η επίβλεψη και η διαχείριση ερευνών και μελετών που αφορούν τεχνικά έργα μεγάλης κλίμακας. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλών, η διατύπωση ανεξαρτήτων γνωμών εμπειρογνώμονα, η διενέργεια ερευνών και η διατύπωση πορισμάτων για θέματα που έχουν σχέση με τα παραπάνω.

Η πολυετής εμπειρία στην εκπόνηση μελετών, καθώς και η συνεργασία με συναφείς εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε βασικούς τομείς της κατασκευής και της επίβλεψης, έχει εξασφαλίσει αξιοπιστία και εμπιστοσύνη όσον αναφορά την αρτιότητα και ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ανώνυμη εταιρεία «ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε., Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών» που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 43Α, με διακριτικό τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε.» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 31060/01/Β/94/210) έχει ιδρυθεί σαν ατομικό γραφείο το 1977, σαν προσωπική εταιρεία το 1984 και σαν ανώνυμη εταιρεία το 1994 και είναι εγγεγραμμένη στο σχετικό Μητρώο Μελετητών του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Τα γραφεία στεγάζονται σε ιδιόκτητους, άνετους και σύγχρονα εξοπλισμένους χώρους συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των 700 m2. Για τον ακριβή και λεπτομερή σχεδιασμό των έργων, η εταιρεία είναι εφοδιασμένη με προηγμένο λογισμικό (γεωτεχνικά προγράμματα, ανάλυση φορέων, προγράμματα σχεδίασης δομικών έργων) ειδικά προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες κάθε έργου.

Τα τελευταία 30 έτη έχει αναπτυχθεί έντονη μελετητική δραστηριότητα στην κατασκευή μεγάλων δημοσίων έργων. Στα περισσότερα έργα υπήρχε ενεργός συμμετοχή τόσο στο στάδιο της υποβολής της προσφοράς, όσο και στο στάδιο της εκπόνησης των Οριστικών Μελετών και της Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου κατασκευής. Η εταιρεία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά ερευνών, μελετών, παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε μεγάλα έργα, με κορωνίδα τα έργα σηράγγων.

 

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία στελεχώνεται από άριστα καταρτισμένα και έμπειρα, μόνιμα επιστημονικά στελέχη που πλαισιώνονται από ικανότατο μόνιμο τεχνικό προσωπικό, προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης και μηχανοργάνωσης.

Σε μεγάλα έργα, το γραφείο διατηρεί επί τόπου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για συλλογή γεωλογικών, γεωτεχνικών και γεωμετρικών στοιχείων της κατασκευής. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η αξιόπιστη ανατροφοδότηση των υπολογιστικών δε­δομένων με τα επί τόπου στοιχεία και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των μελετών κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

ΠΤΥΧΙΑ

Η εταιρεία “ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε.” είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Γραφείων Μελετητών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και διαθέτει εταιρικά μελετητικά πτυχία στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Κατηγορία 08 «Στατικές Μελέτες» τάξεως Ε΄
  • Κατηγορία 10 «Συγκοινωνιακές Μελέτες» τάξεως Α΄
  • Κατηγορία 20 «Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες» τάξεως Γ΄
  • Κατηγορία 21 «Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες» τάξεως Ε΄
  • Κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες» τάξεως Α΄