ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εμπειρία που έχει αποκτήσει το Γραφείο Μάλιου Α.Ε. από τις μελέτες καθώς και η συνεργασία με ξένες συναφείς εταιρίες καθιστούν την εταιρεία ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού που περιλαμβάνουν:

Μελέτες Σηράγγων

Μελέτες Γεφυρών

Γεωτεχνικές Μελέτες

Γεωλογικές Μελέτες

Γεωτεχνικές έρευνες   Πεδίου – Εργαστηρίου

Γεωτεχνική Παρακολούθηση

Τεχνικές Μελέτες

Υπηρεσίες Συμβούλου

 

Μελέτες
σιδηροδρομικών έργων

Στατικές Μελέτες
κτιρίων και ειδικών έργων

Προγραμματισμός, διαχείριση και επίβλεψη μεγάλων τεχνικών έργων

Μελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

Οι μελέτες σηράγγων και γενικότερα υπογείων έργων αποτελούν τομέα ειδίκευσης του γραφείου στον οποίο διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία άνω των 30 ετών. Στις μελέτες χρησιμοποιείται ειδικό λογισμικό προσομοίωσης των φάσεων εκσκαφής και αντιστήριξης (μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων), ενώ η κατασκευή παρακολουθείται από ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και τη μελέτη οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών (συμβατικές γέφυρες, γέφυρες ανισόπεδων κόμβων κ.α.), χρησιμοποιώντας προηγμένο λογισμικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε έργου.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται και σε θέματα ειδικών γεωτεχνικών μελετών όπως:

  • Μελέτες θεμελιώσεων (πάσσαλοι, χαλικοπάσσαλοι, διαφράγματα)
  • Μελέτες αντιστηρίξεως (τοίχοι, διαφράγματα, αγκυρώσεις, οπλισμένη γη)
  • Μελέτες βελτίωσης εδάφους (εξυγίανση, προφόρτιση, δυναμική συμπύκνωση, τσιμεντενέσεις)
  • Μελέτες ευστάθειας φυσικών πρανών, ορυγμάτων και επιχωμάτων
  • Μελέτες αποκατάστασης κατολισθήσεων

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η εκπόνηση γεωλογικών μελετών αποτελεί μία από τις δραστηριότητες της εταιρείας μας και περιλαμβάνει: επί τόπου έρευνες και μετρήσεις (γεωλογικές, τεκτονικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές), σύνταξη τεχνικογεωλογικών χαρτών μικρής και μεγάλης κλίμακας και τεχνικογεωλογικές εκθέσεις (ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων, μέτρα αντιμετώπισης προβλημάτων).

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΔΙΟΥ

Η εταιρεία «ΓΡΑΦΕIΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε.» αναλαμβάνει τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών σε όλη την Ελλάδα. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκτέλεση βαθέων δειγματοληπτικών γεωτρήσεων με χρήση υδρογεωτρυπάνου  και συστήματος δειγματοληψίας Wire-Line, καθώς και στην εκτέλεση οριζοντίων γεωτρήσεων εντός σηράγγων. Eκτελεσθείσες γεωτρήσεις στα πλαίσια κατασκευής της σήραγγας Καλλιδρόμου έφτασαν σε βάθος έως 515m με το σύστημα δειγματοληψίας Wire-Line διαμέτρου 95’’, ενώ κατά τη διάρκεια των γεωερευνητικών εργασιών έγιναν όλες οι απαιτούμενες in situ δοκιμές (δοκιμές εισπίεσης τύπου Maag  και Lugeon, πρεσιομετρήσεις, μετρήσεις στάθμης υπογείων υδάτων). Όλες οι εργασίες, στα πλαίσια επίβλεψης και εκτέλεσης γεωτεχνικών ερευνών, παρακολουθούνται και καταγράφονται (σύνταξη μητρώων γεωτρήσεων-ημερολόγιο έργου) από εξειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό και κατόπιν αξιολογούνται.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η εταιρεία «ΓΡΑΦΕIΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε.» παρέχει επίσης υπηρεσίες διαχείρισης εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής. Ο εργαστηριακός έλεγχος αφορά στον προσδιορισμό των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων εδαφικών και βραχωδών υλικών, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και στη συνέχεια τη σύνταξη της γεωτεχνικής έκθεσης αξιολόγησης.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπόγειας εκσκαφής κατά την κατασκευή αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας σχεδιασμού. Η εταιρεία διατηρεί επί τόπου των έργων εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για συλλογή γεωλογικών, γεωτεχνικών και γεωμετρικών στοιχείων της κατασκευής.